Konkurs Fotograficzny Koszarawa i Soła w obiektywie

Żywiec, Od: 2012-06-01 00:00 Do: 2012-08-15 00:00


Konkurs Fotograficzny
Koszarawa i Soła w obiektywie

Regulamin Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów
Promocja Konkursu poprzez druk 50 plakatów A3, które zostaną wyeksponowane w MCK
oraz Domach Kultury podległych MCK, w szkołach

Promocja poprzez Patronów Medialnych tj.
Nad Sołą i Koszarawą, Radio ESKA, Żywiecki24, Gazeta Żywiecka

Partnerem inicjatywy będą UM Żywiec, MCK Żywiec, Żywiecka Fundacja Rozwoju

Podsumowanie:
wernisaż wystawy wraz z wręczeniem nagród na rynku przed UM Żywiec

Najlepsza praca zostanie wyeksponowana w Muzeum Sportu i Turystyki
w Warszawie, które mieści się w budynku Centrum Olimpijskiego

Nagrody 1 miejsce Aparat Fotograficzny wyższej klasy, 2 Aparat Fotograficzni niższej klasy, Zestaw Upominków

W skład w Jury wejdą przedstawiciele:
UM Żywiec, MPWiK Żywiec, Miejskiego Centrum Kultury, Foto u Jarka

Regulamin Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów
Regulamin konkursu fotograficznego organizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu w ramach programu „Odpowiedzialni za wodę - odpowiedzialni za życie”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy regulamin określa warunki konkursu fotograficznego pod nazwą „Koszarawa i Soła w obiektywie” w ramach programu „Odpowiedzialni za wodę- Odpowiedzialni za życie
§2
Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji ul. Bracka 66 przy współpracy z Miejskim Centrum Kultury
§3
Konkurs trwa od 1 czerwca do 15 sierpnia 2012 r.
§4
Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach młodzież szkolna oraz open
§5
1. Całkowita wartość puli nagród i wyróżnień, przeznaczonych przez organizatorów na wygrane we wszystkich dwóch kategoriach wynosi 2000 PLN
2. Wskazana w ust. 1 całkowita wartość puli nagród stanowi górną granicę finansowej odpowiedzialności organizatorów z tytułu niniejszego konkursu.
3. Konkurs realizowany jest na szczeblu regionalnym.
4. Końcowym efektem konkursu będzie pokonkursowa wystawa najlepszych fotografii.

II UCZESTNICY, WARUNKI KONKURSU I WYMAGANIA TECHNICZNE
§6
Uczestnikami konkursu fotograficznego są uczniowie szkół leżących w gminach powiatu żywieckiego oraz wszyscy inni zainteresowani –także turyści
bez ograniczeń wiekowych
§7
1. Celem wygrania nagrody lub otrzymania wyróżnienia uczestnik konkursu zobowiązany jest do przesłania do 15 sierpnia 2012 r. fotografii o tematyce przyrodniczej związanej z Koszarawą i Sołą w wersji elektronicznej oraz karty zgłoszeniowej w wersji papierowej.
2. Zgłoszenie musi zawierać: tytuł pracy/prac, dane osobowe autora, numer telefonu kontaktowego, adres korespondencyjny, wiek oraz dane szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu. Zgłoszenie powinno być podpisane własnoręcznie przez pełnoletnich uczestników konkursu. W przypadku uczestników niepełnoletnich zgłoszenie powinno być podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Prace konkursowe powinny być wysłane na adres:
MPWiK Żywiec, ul. Bracka 66 , 34-300 Żywiec, z dopiskiem „konkurs”
lub dostarczone do „Foto u Jarka” ul. Kościuszki 3 w Żywcu
4. Termin uważa się za dotrzymany, jeżeli przesyłka zawierająca prace konkursową zostanie przesłana na wskazany adres do dnia 15 sierpnia 2012 r. O terminie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego. Wszelkie zgłoszenia dokonane po 15 sierpnia 2012 r. nie będą rozpatrywane.
5. Uczestników konkursu obowiązuje zasada etycznego podejścia
do przyrody zgodna z kodeksem opracowanym przez Związek Polskich Fotografów Przyrody (do pobrania ze strony: http://www.zpfp.pl/poprzednia/kodeks.htm). Zdjęcia, które w ocenie Jury, wykonano niezgodnie z regulaminem lub wbrew zasadom etycznym, będą dyskwalifikowane.
6. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia do konkursu dwóch różnych prac.

7. Organizatorzy nie są zobowiązani do zwrotu nadesłanych prac.
§8
1. Zdjęcia konkursowe mogą być wykonane w dowolnej technice.
2. Jeden autor może przedstawić maksymalnie 2 prace w postaci pojedynczych zdjęć. Każde zdjęcie liczone jest jako odrębna praca.
3. Prace należy zapisać na płycie CD lub DVD w oryginalnej rozdzielczości
w postaci plików JPG lub TIFF. Wielkość zdjęć powinna być wystarczająca do wykonania powiększeń na wystawę (minimum 3000 pikseli
po dłuższym boku).
4. Każde zdjęcie musi zawierać w nazwie pliku cyfrowego tytuł pracy oraz imięi nazwisko autora.
5. Dostarczone na konkurs zdjęcia muszą być również wydrukowane na papierze fotograficznym w formie wglądówki w formacie 15x21 cm. .
5. Prace nie powinny być wcześniej publikowane lub nagrodzone w innych konkursach.
§9
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych zdn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

IV JURY I KRYTERIA OCENY
§10
Oceny nadesłanych prac dokona Komisja składająca się z: UM Żywiec, MPWiK Żywiec, MCK, Mariusz Kubielak, zwana w dalszej części regulaminu „Komisją”
§11
Ocena nadesłanych pracy będzie prowadzona pod kątem: artystycznym, techniki fotograficznej, nowatorskiego spojrzenia na temat.

V NAGRODY I WYSTAWA POKONKURSOWA
§12
1. Spośród nadesłanych prac Komisja, wybierze laureatów konkursu
w dwóch kategoriach :młodzież szkolna, open
2. Komisja dokona wyboru laureatów oraz przyzna nagrody i wyróżnienia
w terminie do dwóch tygodni od zamknięcia konkursu


§13
Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego wykorzystania nagrodzonych
i zakwalifikowanych do wystawy zdjęć w publikacjach promujących konkurs,
w wydawnictwach dotyczących Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Żywcu (druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie, prezentacjach multimedialnych, materiałach prasowych oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania),
z zachowaniem praw autorskich.
§14
Nagrodami w konkursie będą nagrody rzeczowe: drobny sprzęt fotograficzny, materiały edukacyjne.
4. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia do dnia 25 sierpnia 2012 zaproszeniu do ich odebrania w dniu otwarcia wystawy. Dodatkowo lista osób nagrodzonych i wyróżnionych na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu:
www.mpwik-zywiec.pl
5. W przypadku nie odebrania wymienionych w punkcie 3 nagród zostaną one wysłane droga pocztową do dnia 30 września 2012 r.
6. Prawo uczestnika konkursu do domagania się wydana którejkolwiek z nagród lub wyróżnień, określonych niniejszym regulaminem, jest niezbywalne.
7. Nagrody i wyróżnienia nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
8. Zobowiązanie organizatorów do przekazania którejkolwiek z nagród wskazanych w niniejszym regulaminie, obejmuje tylko i wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione
przez organizatora działania P.P.UP. „Poczty Polskiej”
§15
Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników konkursu od momentu ogłoszenia konkursu do czasu jego rozstrzygnięcia na stronach internetowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Żywcu www.mpwik-zywiec.pl, oraz Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu www.mck.zywiec.pl

Dane adresowe

Kod pocztowy34-300
UlicaAl. Wolności 4
Adres e-mailmck@mck.zywiec.pl
Adres wwwwww.mpwik-zywiec.pl
Telefon 1334751160
Telefon 2334751161

Zobacz galerię

Miejskie Centrum Kultury w Żywcu

Obiekty kulturalne

Miejskie Centrum Kultury


fotografia
Poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej na Żywiecczyźnie


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013